HISTORIA
SPORTOWEGO KLUBU MODELARSKIEGO

Utworzenie grupy będącej zalążkiem dzisiejszego Sportowego Klubu Modelarskiego ma ścisły związek z organizacją lotniska modelarskiego w naszym regionie.
O historii powstania naszego lotniska można przeczytać w dziale „Nasze lotnisko”.
W kwietniu 2011 roku rozpoczęliśmy poszukiwania terenów dla uprawiania naszej pasji - modelarstwa lotniczego RC. Głównym inicjatorami poszukiwań byli; nie żyjący już dziś kol. Józef Wesołowski i Stanisław Szczęśniak. Zadanie nie było łatwe. Gęsta zabudowa, bliskość lotnisk komunikacyjnych: Katowice Pyrzowice, Kraków Balice oraz lotnisk aeroklubowych: Katowice Muchowiec, Gliwice, a tym samym pokrycie terenu strefami przylotniskowymi CTR utrudniało poszukiwania. Najlepsze warunki uzyskaliśmy od Wójta Gminy Bobrowniki, mgr Arkadiusza Ziemby, ale by Gmina Bobrowniki mogła podpisać z modelarzami umowę na udostępnienie terenów pod organizację lotniska, musieliśmy zaistnieć jako organizacja pozarządowa.
W dniu 16 lipca 2011 roku grupa 13 osób podjęła decyzję o założeniu stowarzyszenia zwykłego. Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą „KLUB MODELARSKI” z siedzibą w Bobrownikach, ul. H. Sienkiewicza 121a, wpisane zostało w dniu 23 sierpnia 2011 r. pod numerem Brz2 do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Starostę Będzińskiego.

16 września 2011 r. podpisaliśmy z Gminą Bobrowniki umowę użyczenia terenów położonych na działce oznaczonej nr 1634/3 mapy katastralnej Gminy Bobrowniki, z przeznaczeniem tych terenów na działalność statutową to jest, organizację lotniska modelarskiego, oraz 22 września umowę użyczenia z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bobrownikach, który stał się siedzibą naszego klubu.


Do końca 2011 r. w ramach działalności społecznej członków stowarzyszenia prowadziliśmy na użyczonych terenach prace związane z przystosowaniem ich na potrzeby lądowiska modeli latających radiosterowanych.
Jako stowarzyszenie zwykłe byliśmy jednak zdani tylko na własne siły i fundusze. Nie mogliśmy otrzymywać na naszą działalność jakiejkolwiek pomocy, nie mogliśmy przyjmować dotacji, ofiarności publicznej, darowizn. Decyzją Walnego Zebrania członków stowarzyszenia postanowiono na mocy Ustawy o sporcie przekształcić stowarzyszenie zwykłe w stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.
I tak, „SPORTOWY KLUB MODELARSKI” z siedzibą w Bobrownikach, ul. H. Sienkiewicza 121 A, w dniu 3 kwietnia 2012 r. został wpisany przez Starostę Będzińskiego pod numerem ewidencyjnym KS-38 do Ewidencji Stowarzyszeń Klubów Sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskując tym samym osobowość prawną. Działalność „Sportowego Klubu Modelarskiego” jest kontynuacją działalności stowarzyszenia zwykłego „Klub Modelarski” w Bobrownikach.

W roku 2012 mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz popularyzacji sportów lotniczych podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Aeroklubem Śląskim.

W ramach współpracy Stanisława Szczęśniaka z Sekcją Modeli Pływających Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju w roku 2012 otrzymaliśmy propozycję organizacji Mistrzostw Polski Modeli Pływających Radiosterowanych klas NS. Mistrzostwa te przy współpracy z Gminą Bobrowniki (ówczesnym Wójtem mgr Arkadiuszem Ziembą i Panią mgr Małgorzatą Bednarek) organizowaliśmy na zalewie w Rogoźniku przez kolejne trzy lata.


Od 2012 roku organizujemy Śląsko Zagłębiowski Piknik Modelarski. Piknik modelarski organizowany był corocznie aż do 2019 roku i cieszył się dużą popularnością. W roku 2020 z uwagi na epidemię COVID 19 postanowiono połączyć piknik ze Zlotem Modelarzy Lotniczych RC "WARBIRDS 2020". Jak będzie wyglądała organizacja pikniku w kolejnych latach - czas okaże., a my zaktualizujemy historię naszej działalności.

Z Urzędem Gminy Bobrowniki planowaliśmy wykorzystać starą remizę OSP w Dobieszowicach, dla utworzenia w niej Gminnego Ośrodka Modelarstwa. Niestety stary budynek po remizie OSP Dobieszowice był w bardzo złym stanie technicznym i nie uzyskaliśmy wymaganych funduszy na jego remont i adaptację do naszych potrzeb.
W roku 2013 mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności Państwa Polskiego oraz podtrzymywania tradycji narodowych i wojskowych, czci i honoru żołnierza polskiego, pielęgnowanie i popularyzację wiedzy o działaniach niepodległościowych w czasie II wojny światowej i historii lotnictwa polskiego, w szczególności wśród młodzieży szkolnej jako Sportowy Klub Modelarski podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Śląsk.W 2015 roku nawiązaliśmy kontakt z Politechniką Śląską, Wydział Transportu, nieistniejącą już dziś Katedrą Technologii Lotniczych. Podczas pikniku modelarskiego w ramach współpracy członkowie zespołu z Katedry Technologii Lotniczych wygłosili krótka prelekcję i zademonstrowali różne sposoby praktycznego wykorzystania dronów. Następnie w/w zespól zorganizował szkółkę latania dronem dla najmłodszych połączoną z mini konkursem na najładniejszy lot i celność lądowania.
Staramy się współpracować ze szkołami z naszego regionu.
W roku szkolnym 2011/2012, na udostępnionym nam przez Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobrownikach szkolnym sprzęcie komputerowym, w tym tablicy interaktywnej, prowadziliśmy zajęcia promujące modelarstwo lotnicze i uczące młodzież szkolną (klasy IV – VI) na symulatorze podstaw pilotażu modeli radiosterowanych.
Jako Sportowy Klub Modelarski wspólnie z członkami Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oddział Katowice służyliśmy pomocą w organizacji „III Powiatowych Konfrontacji Gimnazjalistów - GIGANCI 2013” organizowanych przez II Liceum Ogólnokształcące im . Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie.

W ramach popularyzacji modelarstwa lotniczego w roku 2016 podczas Konkursu wiedzy lotniczej „LATAJĄCA MIOTŁA BABY JAGI” organizowanym przez Technikum nr 4 w Bytomiu, Sportowy Klub Modelarski wspólnie z firmą ODERON sp. z o.o. był organizatorem konkursu modelarskiego, polegającego na samodzielnym zbudowaniu modelu szybowca z dostarczonego zestawu, wyważeniu i wyregulowaniu modelu, tak by uzyskać poprawny lot i lądowanie najbliżej oznaczonego punktu. Dla trzech pierwszych zwycięskich drużyn Klub ufundował nagrody książkowe – albumy „Historia Lotnictwa w Polsce”.
W roku 2017 podczas „I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej” którego organizatorem była szkoła z Poręby, a który odbył się na terenie Portu Lotniczego Katowice - Pyrzowice byliśmy ponownie organizatorem konkursu modelarskiego.Od roku 2017 Sportowy Klub Modelarski jest organizatorem Zlotu Modelarzy Lotniczych RC "WARBIRDS". Ja sama nazwa wskazuje zlot przeznaczony jest głównie dla modelarzy posiadających modele redukcyjne, których pierwowzory wykorzystywane były do działań wojennych.


Dla popularyzacji modelarstwa redukcyjnego i zachęcenia wszystkich modelarzy do startów w zawodach modeli latających w 2021 roku z inicjatywy Mariusza Grzywaczyka, Sportowy Klub Modelarski zaplanował organizację  zawodów półmakiet klasy F4H-P. By wystartować w tej klasie zawodnik nie musi mieć licencji sportowej, nie musi być członkiem aeroklubu, stowarzyszenia lub klubu. Wystarczy posiadanie latającego modelu RC będącego uproszczonym odwzorowaniem załogowego statku powietrznego i chęć sprawdzenia posiadanych umiejętności pilotażu.

  

Stanisław Szczęśniak, jeden z dwóch inicjatorów poszukiwania terenów pod lotnisko modelarskie, po zakończeniu  roku 2020 wypełniając wszystkie zobowiązania tj.: zamknięciu ksiąg rachunkowych, opracowania sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz z zeznaniem podatkowym CIT8 oraz sprawozdania merytorycznego z działalności Sportowego Klubu Modelarskiego w roku 2020, z uwagi na wiek zrezygnował z dniem 31 grudnia 2020 r. z pracy w zarządzie Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach.
Część Kolegów modelarzy podziękowała mu za zaangażowanie i pracę na rzecz Sportowego Klubu Modelarskiego pamiątkowym dyplomem i statuetką, których zdjęcia poniżej.

     

W dalszym ciągu prowadzimy prace związane z organizacją, udoskonalaniem oraz infrastrukturą naszego lotniska modelarskiego. Prace te realizujemy głównie z własnych funduszy i własną pracą.
Chcemy by nasze lotnisko jako obiekt sportowo - rekreacyjny mógł służyć mieszkańcom i wszystkim modelarzom naszego regionu przez długie lata, promując województwo, powiat, gminę, modelarstwo i być dla wielu początkiem wspaniałej przygody zwanej lotnictwem,